DORUČENIE ZDARMA NAD 50 € ➔
ZÍSKAJTE MNOŽSTEVNÚ ZĽAVU ➔
10 % ZĽAVA PRI ODBERE NOVINIEK ➔

NAKUPOVAŤ

SPRIEVODCA

KONTAKT

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti FORSELF, s.r.o.

(ďalej len „VOP“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, pričom na jednej strane je spoločnosť FORSELF, s.r.o., so sídlom Ľanová 19, 90031 Stupava, Slovensko, IČO: 55772056 ,  DIČ: 2122085262 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 172851/B ako predávajúci (ďalej označený len ako „FORSELF“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej označený len „Zákazník“).

2. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA TOVARU

FORSELF zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi a umožňuje Zákazníkovi tento tovar objednávať nasledovne:

 1. a) prostredníctvom e-shopu, aplikácie na webovej stránke timemstr.com
 2. b) zaslaním voľne štylizovanej objednávky na elektronickú adresu FORSELF info@timemstr.com(ďalej tiež „elektronická adresa FORSELF“)

 

3. OBJEDNÁVKY PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Objednávka tovaru prostredníctvom e-shopu sa vykonáva na základe vyplnenia objednávacieho formulára na webstránke www.timemstr.com. Objednanie prostredníctvom formulára je podmienené vyplnením kontaktných údajov, doručovacej adresy prípadne fakturačnej adresy, ak je iná ako doručovacia.

Odoslanie objednávky je podmienené súhlasom Zákazníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle článku 10.

 

4. SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY

Po doručení objednávky jedným zo spôsobov uvedeným v článku 2 VOP bude objednávka spracovaná a FORSELF zašle Zákazníkovi na ním uvedenú elektronickú adresu (ďalej len „e-mail“) správu o prijatí objednávky, ktorou potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na e-mail budú Zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho objednávky. Pred potvrdením objednávky FORSELF overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky Zákazníkom.

Doručenie potvrdzujúceho e-mailu sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. FORSELF aj Zákazník sú viazaní objednávkou po uzatvorení kúpnej zmluvy.

 

5. PLATBY

Kúpnu cenu za tovar, prípadne náklady za prepravu, je Zákazník povinný uhradiť:

 1. a) prevodom vopred alebo platobnou kartou vopred prostredníctvom služby GoPay.

Ak Zákazník neuhradí celú kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné spôsobom podľa odseku 1 tohto článku, nie je FORSELF povinný Zákazníkovi tovar vydať. Týmto konaním sa FORSELF nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

 

6. INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

FORSELF zverejňuje aktuálny zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi na webovej stránke www.timemstr.com.

Ceny uvedené pri jednotlivých druhoch tovarov v e-shope zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Tieto ceny nezahŕňajú cenu za prepravu.

Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

FORSELF si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v e-shope. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Zabezpečenie prepravy tovaru je samostatne poskytovaná služba, ktorá nie je poskytovaná automaticky a Zákazník si ju môže, ale nemusí objednať.

Prepravu tovaru zabezpečuje FORSELF prostredníctvom kuriérskych služieb:

 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, IČ DPH: SK2120099014, Reg.: Mestský súd Bratislava III, Odd.: Sro, vl. č. 105158/B.

(ďalej len „kuriér“). FORSELF si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu spoločnosti zabezpečujúcej prepravu.

FORSELF je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, ak s tým Zákazník súhlasí.

Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť okrem osobného odberu v prevádzke FORSELF dohodnutá adresa na území Slovenskej republiky a tiež adresa v zahraničí, podmienky dodania do zahraničia sa stanovia v závislosti od konkrétneho prípadu.

FORSELF splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania umožní Zákazníkovi s tovarom nakladať. Zákazník sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať objednaný tovar.

Zákazník je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia. Zákazník je tiež povinný bezodkladne informovať FORSELF e-mailom na elektronickú adresu FORSELF. Pokiaľ Zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný FORSELF uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

Ak je v jednom termíne spoločne prepravovaných viac tovarov, platí sa len jedno prepravné. Na prepravu do zahraničia sa cena prepravného vyčísli individuálne. V prípade zmeny ceny prepravy sa môže cena za prepravu upraviť, o tejto zmene bude Zákazník bezodkladne pred odovzdaním tovaru na prepravu informovaný.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak si FORSELF včas a riadne splnil informačné povinnosti ohľadom odstúpenia (ďalej len „informácie“), pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

 1. a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla FORSELF
 2. b) zaslaným e-mailom na elektronickú adresu FORSELF

O prijatí oznámenia o odstúpení FORSELF upozorní Zákazníka e-mailom do 72 hodín od doručenia tohto oznámenia. Ak Zákazníkovi e-mail potvrdzujúci doručenie oznámenia v tejto dobe nebude zaslaný, je jeho právom telefonicky alebo e-mailom si túto informáciu vyžiadať.

FORSELF týmto zákazníka informuje, že zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v § 7 ods. 6 zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to najmä, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka alebo tovar určený osobitne pre jedného Zákazníka alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si FORSELF a Zákazník všetky vzájomne prijaté plnenia, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení spoločnosti FORSELF. Zákazník spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Zákazník tovar, pokiaľ je to možné, zašle späť nepoužívaný, nepoškodený a v pôvodnom obale. V prípade, že Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí FORSELF tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný alebo poškodený uhradí Zákazník FORSELF náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

Zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak tieto náklady znáša FORSELF. Zákazník môže požiadať FORSELF o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má FORSELF právo na poplatok za odvoz vo výške prepravného podľa aktuálneho cenníka.

FORSELF je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Zákazník riadne a včas neuhradí kúpnu cenu alebo ak Zákazník riadne a včas neprevezme dodaný tovar, a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným Zákazníkovi e-mailom alebo doporučene poštou.

 

9. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. FORSELF zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci). Zákazník má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

FORSELF nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania, neprimeraného užívania, nevhodného ošetrovania, vplyvu poveternostných podmienok alebo úmyselného poškodenia. FORSELF tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré Zákazníka upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

Reklamáciu si musí Zákazník uplatniť u FORSELF oznámením o vadách tovaru zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla FORSELF alebo zaslaným e-mailom na elektronickú adresu FORSELF. FORSELF je povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

FORSELF je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne po posúdení reklamovanej vady tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude Zákazník informovaný bezprostredne po vybavení reklamácie písomne.

 

10. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Náš prístup k ochrane Vašich osobných údajov je mimoriadne zodpovedný a kladieme naň veľký dôraz.

Opierame sa o zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. Všetky informácie ako údaje spracovávame nájdete v ZÁSADÁCH OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Zákazník má právo obrátiť sa na FORSELF so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@timemstr.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým FORSELF vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že FORSELF porušil jeho práva. Ak FORSELF odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.12.2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

FORSELF si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Právne vzťahy FORSELF so Zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy FORSELF so Zákazníkom, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi FORSELF a Zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Vzťahy a prípadné spory budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zákazník a FORSELF sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa predmetu Zmluvy prednostne vždy mimosúdne, dohodou Zmluvných strán.